Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY


Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

      zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

5. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Leśnica.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                     Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA