Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

      wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

    - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,

    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - w sprawie zwołania zebrań,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek

      obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej

      w ramach wspólnej obsługi,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                           Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA