Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony

      Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony

      dla rezerwatu przyrody „Biesiec”,

    - zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku  

      od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia

      inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leśnicy

/-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA