Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

5. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

    na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leśnicy

 

/-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA