Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 września 2017 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy,

    - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raszowej funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raszowej funkcjonującą w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Raszowej,

    - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. JózefaWilkowskiego w Zalesiu Śląskim funkcjonującą w Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Zalesiu Śląskim,

    - przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

    - zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Leśnica.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

     Rady Miejskiej w Leśnicy

 

            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA