Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 1230 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat:

- projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Leśnica.

2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA