Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wygaśnięcia mandatu radnego,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

- dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Leśnica

instrumentem płatniczym,

- zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Leśnica,

- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,

- określenia stawek podatku od nieruchomości,

- określenia stawek podatku od środków transportowych,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie, gmina Leśnica,

- uchwalenia Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

5. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA