Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r.
  4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok - podjęcie uchwały.
  5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,

- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminyLeśnica na rok 2018.

  1. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2018.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  5. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leśnicy

/-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA