Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r.
  4. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,

- w sprawie zwołania zebrania wiejskiego,

- zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2018 roku,

- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

  1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA