Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. 77 461 52 81, fax. 77 461 53 42
e-mail:

Zarejestruj się bezpłatnie w systemie Miejskiego Informatora SMS Gminy Leśnica.

Wypełnij formularz i zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych i innych sytuacjach kryzysowych oraz informacje kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Będziesz zawsze na bieżąco i nie ominie Cię żadne ciekawe wydarzenie.

Wyrejestruj się z informatora

Potwierdzenie adresu e-mail


 • Wystąpił błąd!
 • Adres e-mail nie istnieje.

Termin: 27.12.2018, g. 15:30

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. Otwarcie sesji:
  1. Stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2018 r.

  PDFProjekt protokołu Nr II 18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2018 r..pdf

 3. Przedstawienie wyniku konsultacji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

  PDFUchwała nr 499.2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r..pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok - bez autopoprawek.pdf

  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

   PDFUchwała nr 497.2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf

   PDFUchwała nr 498.2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

  3. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji
  4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji
  5. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu

   PDFautopoprawka do projektu budżetu gminy na 2019 rok.pdf

  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019

  PDFProjekt uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2019.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  PDFProjekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf

 9. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2019

  PDFProjekt uchwały w spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...pdf

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań

  PDFProjekt uchwały w sprawie zwołania zebrań.pdf

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet.pdf

 13. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2019
 14. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok
 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady
 16. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
 17. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych

  PDFPlanowany terminarz sesji.pdf

 19. Zamknięcie sesji
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe