Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Leśnicy wybranego w wyborach uzupełniających do rady.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r.
  1. Podjęcie uchwał:
   - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
   - w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,
   - w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
   - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”,
   - w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
   -  w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
   - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,
   - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru członka rady sołeckiej,
   - zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica za lata 2015-2016.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015 - 2017 w 2017 roku.
 8. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

     Przewodniczący  Rady Miejskiej w Leśnicy

                            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA