Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nabór na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE  NR  210.1.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

    a. wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, bądź administracyjne, lub średnie

        ogólnokształcące (w przypadku wykształcenia wyższego wymagany co najmniej 1 rok

        doświadczenia zawodowego – odbyta praktyka, staż, zatrudnienie, a w przypadku

        wykształcenia średniego wymagane co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego –

        odbyta praktyka, staż, zatrudnienie),

    b. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późniejszymi zmianami),

    c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

    e. nieposzlakowana opinia,

    f. doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:

       - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875

         z późniejszymi zmianami),

       - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395

         z późniejszymi zmianami),

       - ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

         oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340),

    b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność,

        odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach

        ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

    c. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 maja 2018 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    a. wykonywanie zadań wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej,

    b. przeprowadzanie kontroli finansowych,

    c. realizacja zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

        napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

    d. realizacja zadań audytu wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach

        publicznych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak

       windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

       w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są

       dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko

       pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

   2) w miesiącu marcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

       w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

5. Wymagane dokumenty:

    a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

    b. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

    c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

    d. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

    e. kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże,

    f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    g. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności

       prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

    h. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       dla celów rekrutacji,

    i. dokument potwierdzający niepełnosprawność*.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a także klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Realizując zapis art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Urząd Miejski w Leśnicy, z siedzibą ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 18 kwietnia 2018 r.
o godz. 900. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

* w przypadku osób niepełnosprawnych

 

 

                                                                                                              Burmistrz Leśnicy

                                                                                                         (-)  Łukasz Jastrzembski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA