Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

- w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

  1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA