Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 

  • Pierwsza deklaracja

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz Związku Międzygminnego, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje (art. 6i):

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Chcesz otrzymać pojemnik na gromadzenie odpadów komunalnych na czas?

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co najmniej na 14 dni przed planowanym zamieszkaniem lub uruchomieniem działalności gospodarczej.

  • Nowa deklaracja

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Nowe deklaracje składamy ze względu na zmianę danych, np. zwiększenie liczby osób zamieszkujących, narodziny dziecka lub w przypadku przedsiębiorców -  zwiększenia ilości wytworzonych odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wszelkich informacji i pomocy udzielą Państwu pracownicy Biura Informacji i Obsługi Mieszkańca Związku Międzygminnego „Czysty Region”

tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93

e-mail: biuro@czystyregion.pl

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

www.czystyregion.pl

Druk deklaracji można pobrać w siedzibie gminy członkowskiej Związku, w siedzibie Związku przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu lub ze strony internetowej www.czystyregion.pl.

Deklarację można złożyć w siedzibie gminy członkowskiej, siedzibie Związku lub wysłać pocztą na adres biura Związku (ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle).

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA