Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica,

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica,

- w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica,

- zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

- w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020,

- w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego,

- w sprawie odwołania skarbnika gminy,

- w sprawie powołania skarbnika gminy,

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.

  1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA