Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 września 2018 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,
  • uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica,
  • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.
 5. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

/-/ Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA