Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia pomocy finansowej;
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
  • określenia stawek podatku od nieruchomości;
  • określenia stawek podatku od środków transportowych;
  • uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
  • statutu gminy Leśnica;
  • określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 5. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA