Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

PROTOKÓŁ NR II/18

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

Obrady rozpoczęto 03-12-2018 o godz. 15:32, a zakończono o godz. 16:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Ryszard Golly

12. Zygmunt Pakosz

13. Maria Reinert

14. Teresa Kwoczała

 

Nieobecny na sesji był Pan Krzysztof Pospieschczyk.

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrazu z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

1. Otwarcie sesji (15:32)

a. stwierdzenie quorum (15:32)

Pan Ryszard Froń - Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

 

 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:33)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (15:37)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Ryszard Froń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (15:37)

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 roku radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi w dniu 26 listopada 2018 r.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (15:38)

Wyniki imienne:

ZA(14): Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Roland Reguła, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Krzysztof Piechota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:39)

Pan Łukasz Jastrzembski - Burmistrz Leśnicy omówił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 3 grudnia 2018 r.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, kiedy klienci indywidualni będą mieli możliwość podłączenia się do rozbudowywanej sieci gazu ziemnego na terenie Gminy Leśnica.

Pan Burmistrz odpowiedział, iż przyłączenie do instalacji gazowych przez odbiorców prywatnych najprawdopodobniej będzie możliwe dopiero w 2020 roku.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:46)

Wyniki imienne:

ZA(14): Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Beata Socha, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr II/3/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. (15:46)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (15:53)

Wyniki imienne:

ZA(14): Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Beata Socha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr II/4/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. (15:53)

Radny Pan Ryszard Froń poinformował, że projekt dotyczy ustalania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy na nową kadencję 2018-2023. Następnie przedstawił propozycję składów osobowych poszczególnych komisji. Poszczególni radni Rady Miejskiej w Leśnicy wyrazili zgodę na członkostwo w komisjach. W przypadku Pana Krzysztofa Pospieschczyka przewodniczący obrad zaznaczył, że złożył on pisemne oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na członkostwo w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z uwagi na nieobecność na dzisiejszej sesji.

Głosowanie w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej (16:00)

Wyniki imienne:

ZA(14): Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła, Krzysztof Piechota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. (16:00)

Pan Łukasz Jastrzembski - Burmistrz Leśnicy poinformował, że ze względu na wybór na poprzedniej sesji dwóch wiceprzewodniczących rady proponuje się zmodyfikować § 7 Uchwały Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.

Wskazuje się Pana Rudolfa Gajdę oraz Pana Teodora Wyschkę jako wiceprzewodniczących rady właściwych do określenia w poleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady terminu i miejsca wykonywania zadania będącego podróżą służbową oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

Głosowanie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (16:03)

Wyniki imienne:

ZA(14): Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Roland Reguła, Ryszard Golly

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr II/6/18 w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży słuyżbowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy. (16:04)

Przewodniczący obrad przypomniał, że na poprzedniej sesji Burmistrz Leśnicy złożył ślubowanie, a więc rozpoczął pracę w nowej kadencji 2018-2023. W związku z tym zachodzi potrzeba ustalenia dla niego wynagrodzenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy zaproponował, aby wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Leśnicy pozostawić na obecnym poziomie, gdyż jego obniżka nastąpiła w miesiącu lipcu br. z uwagi na zmianę przepisów prawnych w tym zakresie.

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy (16:08)

Wyniki imienne:

ZA(14): Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Roland Reguła

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr II/7/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podziękował za podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. (16:09)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęło pismo do Przewodniczącego Rady od mieszkanki Zalesia Śląskiego dotyczące dofinansowania dowozu dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich. Zaznaczył, iż w tej sprawie wystosowano odpowiedź, że rozpatrzenie przedstawianej prośby nie leży w kompetencji Przewodniczącego Rady, czy Rady Miejskiej w Leśnicy, gdyż realizację transportu uczniów zgodnie z zakresem kompetencji organizuje Burmistrz poprzez swoją jednostkę czyli Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

Następnie przedstawił zaproszenie z dnia 24 października br. dotyczące przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego. W chwili obecnej nie będziemy przystępować, gdyż w przeszłości byliśmy już członkiem tego Związku.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. (16:10)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:

- zadanie „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy”;

- przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa oświetlenia w Górze Świętej Anny;

- zadanie „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”;

- remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śląskim;

- zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Leśnicy” (obok basenu);

- zadanie „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”;

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie międzysesyjnym:

- 23 listopada br. - odbył się odbiór remontu wieży OSP Zalesie Śląskie;

- 25 listopada br. - odbył się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”;

- 26 listopada br. - w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (16:16)

Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił uwagę na stan dróg dojazdowych do pól podczas budowy gazociągu przechodzącego przez Gminę Leśnica. Zaznaczył, iż stan tych dróg powinien być przywrócony do stanu pierwotnego.

Radny Pan Ryszard Golly poruszył temat bezpieczeństwa na odcinku ul. Strzeleckiej w Zalesiu Śląskim. Zasugerował, aby zamontować na powyższej ulicy pomiar prędkości.

Radny Pan Marek Nowak podziękował za nowo zamontowane latarnie na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy. Następnie zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na zaciemnione miejsca na ul. Stawowej i ul. Nad Wodą obok hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, iż na skrzyżowaniu ul. Góry Świętej Anny i ul. Lipowej w miejscowości Raszowa miga lampa. Ponadto na ul. Lipowej w Raszowej znajdują się bardzo duże dziury w poboczu.

Radny Pan Roland Reguła zaznaczył, aby w kadencji 2018-2023 zwrócić uwagę na oświetlenia przejść dla pieszych w Leśnicy. Podkreślił, iż jest to bardzo istotna sprawa dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Leśnicy.

Radny Pan Krzysztof Piechota poruszył temat bezpieczeństwa na odcinku drogi wojewódzkiej na wysokości ul. Wiejskiej w Zalesiu Śląskim. Zasadne jest ograniczenie prędkości w niniejszym miejscu w związku z tym, że znajduje się tam przejście dla pieszych oraz wjazdy i wyjazdy z posesji.

Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z prośbą o przesunięcie przejścia dla pieszych na ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy za łukiem jadąc od Rynku w stronę Szkoły Podstawowej w Leśnicy (około 15 metrów w stronę szkoły). Ponadto osoba wchodząca na niniejsze przejście (najczęściej uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnicy) jest niewidoczna dla nadjeżdżających pojazdów z uwagi na zasłaniającą ją barierkę. 

11. Zamknięcie sesji. (16:22)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął II sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

 

Zakończono sesję (16:23)

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący obrad:

Jessika Dronia                                                                                          Ryszard Froń

PDFII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy - Protokół.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Jessika Dronia
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:12
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 09:54
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 106
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×