Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

I Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

PROTOKÓŁ NR I/18

z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Wobec czego obrady poprowadził Pan Ryszard Froń.

 

Otwarcie sesji

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 listopada 2018 r. Pan Ryszard Froń otworzył obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy VIII kadencji. Przywitał serdecznie przybyłych radnych i zaproszonych gości.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został ustalony na podstawie załącznika do postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Leśnicy przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. pkt. 1

Otwarcie sesji

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż pkt 1 porządku obrad tj. otwarcie sesji został już zrealizowany, wobec czego przystąpiono do realizacji punktu 2.

 

 

Ad. pkt 2

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń zwrócił się do Pana Damiana Kiszki – przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy o wręczenie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy stwierdzających o wyborze na radnego wszystkim radnym obecnym na sesji.

Pan Damian Kiszka w imieniu swoim oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy, której przewodniczył bardzo serdecznie pogratulował wyboru na radnego Rady Miejskiej w Leśnicy. Życzył radnym odwagi oraz rozwagi przede wszystkim w podejmowaniu decyzji w służbie mieszkańcom Gminy Leśnica.

Następnie kolejno dokonał wręczenia zaświadczeń radnym zgodnie z numeracją okręgów wyborczych.

Przewodniczący obrad podziękował Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy za wręczenie zaświadczeń radnych.

Ad. pkt 3

Złożenie Ślubowania przez nowo wybranych radnych

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie przewodniczący obrad odczytał treść roty ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Po przedstawieniu roty ślubowania przewodniczący obrad odczytał nazwiska radnych:

 1. Tomasz Aleksander Sitnik
 2. Marek Rafał Nowak
 3. Ryszard Froń
 4. Roland Roman Reguła
 5. Rudolf Klemens Gajda
 6. Krzysztof Andrzej Walusz
 7. Beata Maria Socha
 8. Wiktor Franciszek Barteczko
 9. Krzysztof Piotr Pospieschczyk
 10. Teodor Józef Wyschka
 11. Krzysztof Piechota
 12. Ryszard Alojzy Golly
 13. Zygmunt Gerhard Pakosz
 14. Maria Elżbieta Reinert
 15. Teresa Helena Kwoczała

którzy kolejno wstawali z miejsc i wypowiadali słowo „ślubuję” lub „ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny senior Pan Ryszard Froń podziękował radnym za złożenie ślubowania i dodał, że od tego momentu wszyscy radni przystępują do wypełniania mandatu radnego.

Ad. pkt 4

Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Ad. pkt 5

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady odbywa się w głosowaniu tajnym.

W związku z tym należy powołać Komisję Skrutacyjną.

Ponadto nadmienił, iż kandydaci na przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej nie mogą być członkami Komisji Skrutacyjnej.

Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie osób do pracy w wyżej wymienionej komisji.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosił się Radny Pan Krzysztof Walusz.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk do pracy w wyżej wymienionej komisji zgłosił kandydaturę radnej Pani Marii Reinert.

Następnie Radny Pan Rudolf Gajda do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę Pani Teresy Kwoczała.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnej Pani Marii Reinert oraz Pani Teresy Kwoczała, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?

Radna Pani Maria Reinert oraz radna Pani Teresa Kwoczała wyraziły zgodę na pracę w wyżej wymienionej komisji.

Radni nie zgłosili więcej kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowany skład komisji.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym powołała Komisję Skrutacyjną w następującycm składzie:

 1. Pani Maria Reinert
 2. Pani Teresa Kwoczała
 3. Pan Krzysztof Walusz

(głosowało 15 radnych – 15 głosów „za”).

Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącego tej Komisji wybrała Panią Marię Reinert. 

 Ad. pkt 6

Wybór Przewodniczącego Rady

Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.  

Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Fronia na przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy. Podkreślił, iż Radny Pan Froń był przewodniczącym przez wiele lat między innymi kadencji 2014-2018. W związku z tym jego doświadczenie w tym zakresie jest bardzo duże.

Radny Pan Ryszard Froń wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy.

W związku z powyższym Przewodniczący obrad ponownie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kolejnych kandydatur.

Radni nie zgłosili innych kandydatur.

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń oddał głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

Pani Maria Reinert - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasady głosowania podczas przeprowadzenia wyborów. 

Nadmieniła, iż przeprowadza się głosowanie tajne z użyciem kart do głosowania o następującej treści: „Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 21 listopada 2018 r.”. Z uwagi na to, że zgłoszono tylko jednego kandydata na karcie do głosowania obok nazwiska kandydata z lewej strony umieszczone są dwie jednakowe kratki, jedna z wyrazem „tak”, druga z wyrazem „nie”. Radny głosując za wyborem kandydata stawia znak „x” w kratce oznaczonej słowem „tak”. Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia znak „x” w kratce oznaczonej słowem „nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Sposób głosowania zamieszczony został na karcie do głosowania. 

Zaznaczyła, iż w przypadku jednego kandydata uznaje się go za wybranego, jeżeli uzyska on bezwzględną większość głosów na „tak” tj. liczbę głosów przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji.

Karty do głosowania zostaną opatrzone pieczęcią „Rada Miejska w Leśnicy”.

Następnie przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy.

Komisja Skrutacyjna w pierwszej kolejności przygotowała karty do głosowania i sprawdzili urnę do głosowania. Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała nazwiska radnych według listy obecności. Radni odbierali od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania i podchodzili do miejsca zapewniającego tajność głosowania, gdzie dokonywali wyboru. Po czym wrzucali kartę do głosowania do urny. 

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników wyborów. 

Następnie przewodnicząca komisji Pani Maria Reinert odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej prezentując wyniki wyborów. Poinformowała, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 15 radnych. Ogółem oddano 15 głosów ważnych, w tym 14 radnych głosowało  za kandydaturą Pana Fronia. Wobec czego przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnicy wybrany został Pan Ryszard Froń (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu niniejszego protokołu).

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie stwierdził, iż w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnicy wybrany został Pan Ryszard Froń,  który otrzymał 14 głosów „za” (Uchwała Nr I/1/18).

Pan Ryszard Froń podziękował radnym za obdarzone zaufanie przy wyborze jego osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy. Stwierdził, że w dalszym ciągu postara się robić wszystko, aby współpraca, jak do tej pory układała się w sposób absolutnie bezkonfliktowy. Zaznaczył, że atmosfera zgody oraz współpracy prowadzi do osiągnięcia dobrych wyników. Jeszcze raz podziękował za dokonany wybór na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy VIII kadencji. Dodał, że wszyscy radni zostali wybrani, aby służyć ludziom tj. mieszkańcom Gminy Leśnica. 

Dalszym obradom sesji przewodniczy nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy Pan Ryszard Froń.

Ad. pkt 7

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

Przewodniczący obrad poinformował, iż jak już wcześniej podano wybór wiceprzewodniczących rady następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Zgodnie ze statutem gminy Leśnica Rada wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących.

Następnie przewodniczący obrad poinformował, iż skład Komisji Skrutacyjnej został ustalony w punkcie 5.

W związku z powyższym, zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących rady.

Radny Pan Roland Reguła zgłosił kandydaturę radnego Pana Rudolfa Gajdy. Zaznaczył, że radny Pan Gajda pracował już jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy, między innymi kadencji 2014-2018. Jego zdaniem jest to bardzo dobra kandydatura.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnego Pana Rudolfa Gajdy, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Pan Rudolf Gajda wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy.

Pan Wiktor Barteczko zgłosił kandydaturę radnego Pana Teodora Wyschka na Wiceprzewodniczącego Rady. W poprzedniej kadencji 2014-2018 Pan Teodor Wyschka dał się poznać jako bardzo aktywny radny między innymi na sesjach Rady Miejskiej w Leśnicy i jako Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jego zdaniem jest to bardzo kandydat.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnego Pana Teodora Wyschki, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Pan Teodor Wyschka wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie radny Pan Tomasz Sitnik zgłosił kandydaturę radnego Pana Rolanda Regułę na Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnego Pana Rolanda Reguły, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Pan Roland Reguła nie wyraził zgody na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący obrad ponownie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kolejnych kandydatur.

Radni nie zgłosili innych kandydatur.

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń oddał głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

Pani Maria Reinert - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasady głosowania obowiązujące podczas przeprowadzenia wyborów. 

Nadmieniła, iż przeprowadza się głosowanie tajne z użyciem kart do głosowania o następującej treści: „Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 21 listopada 2018 r.”. Podkreśliła iż na karcie do głosowania obok nazwiska kandydata z lewej strony umieszczone są dwie jednakowe kratki, jedna z wyrazem „tak”, druga z wyrazem „nie”. Radny głosując za wyborem kandydata stawia znak „x” w kratce oznaczonej słowem „tak”. Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia znak „x” w kratce oznaczonej słowem „nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów na „tak”. Karty do głosowania zostaną opatrzone pieczęcią „Rada Miejska w Leśnicy”.

Następnie przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy.

Komisja Skrutacyjna w pierwszej kolejności przygotowała karty do głosowania i sprawdzili urnę do głosowania. Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała nazwiska radnych według listy obecności. Radni odbierali od Komisji Skrutacyjne karty do głosowania i podchodzili do miejsca zapewniającego tajność głosowania, gdzie dokonywali wyboru. Po czym wrzucali kartę do głosowania do urny. 

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników wyborów. 

Po głosowaniu komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania, a następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Reinert przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej, informując, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 15 radnych. Ogółem oddano 15 głosów ważnych, kandydaturę Pana Gajdy poparło 15 radnych, natomiast kandydaturę Pana Wyschki poparło 14 radnych. Wobec czego wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Leśnicy wybrani zostali Pan Rudolf Gajda i Pan Teodor Wyschka (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu niniejszego protokołu). 

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a następnie stwierdził, iż w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Leśnicy wybrani zostali Pan Rudolf Gajda i Pan Teodor Wyschka (Uchwała Nr I/2/18). Obaj kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, przy czym Pan Rudolf Gajda otrzymał 15 głosów „za”, a Pan Teodor Wyschka otrzymał 14 głosów „za”.

 

 

Ad. pkt 8

Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania

Przewodniczący obrad zwrócił się do Pana Damiana Kiszki – przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy o wręczenie Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy stwierdzającego o wyborze na Burmistrza Leśnicy.

Pan Kiszka wręczając zaświadczenie Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu serdecznie pogratulował wyboru na stanowisko Burmistrza Leśnicy.

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

W związku z powyższym poprosił Pana Łukasza Stefana Jastrzembskiego o złożenie ślubowania.

 

Pan Łukasz Jastrzembski złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd Burmistrza gminy Leśnica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Leśnica” - „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. pkt 9

Zakończenie obrad I sesji Rady

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął I sesję Rady Miejskiej w Leśnicy VIII kadencji.

 

Protokołowała:                                                                                      Przewodniczący obrad

Jessika Dronia                                                                                               Ryszard Froń

 

PDFI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Jessika Dronia
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:17
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 80
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×