Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/4/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr II/4/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 124.081,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 63.355,00 zł, w tym:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 63.355,00 zł, w tym:

remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy - 63.355,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 63.355,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna - 49.800,00 zł, w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 9.000,00 zł, w tym:

pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla  mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich - 9.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 2310 - 9.000,00 zł, w tym:  -dotacje na zadania bieżące - 9.000,00 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych – 12.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 3110 - 12.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000,00 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 25.800,00 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 - 1.000,00 zł, § 4010 - 19.200,00 zł, § 4110 - 3.300,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, § 4280 - 300,00 zł, § 4440 - 300,00 zł, § 4700 - 1.200,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.000,00 zł

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 3.000,00 zł, w tym:

realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 3.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 3110 - 3.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna - 10.926,00 zł, w tym:

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 10.926,00 zł, w tym: 

remont ławek na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy - 10.926,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 10.926,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 124.081,00 zł, z tego:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 15.000,00 zł, w tym:

rozdział 70095 Pozostała działalność - 15.000,00 zł, w tym:

remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 15.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna - 24.281,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 24.281,00 zł, w tym:

przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle - na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 24.281,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 24.281,00 zł 

dział 801 Oświata i wychowanie – 15.000,00 zł, w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.000,00 zł, w tym:

adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej - 4.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 – 4.000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja – 11.000,00 zł, w tym:

adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej - 11.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 – 11.000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna - 49.800,00 zł, w tym:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 47.000,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 47.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4330 - 47.000,00 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 2.800,00 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.200,00 zł, § 4270 - 300,00 zł, § 4300 - 300,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.000,00 zł, w tym:

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20.000,00 zł, w tym:

opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia - 20.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4260 - 20.000,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 16.500,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 16.500,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I.   Zmniejszenie planu kosztów o kwotę 16.500,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 16.500,00 zł, w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 16.500,00 zł, z tego:

rozdział 40002 Dostarczanie wody - 16.500,00 zł, w tym:

- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 16.500,00 zł (przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy - 16.500,00 zł)

II. Zwiększenie planu kosztów o kwotę 16.500,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 16.500,00 zł, w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 16.500,00 zł, z tego:

rozdział 40002 Dostarczanie wody - 16.500,00 zł, w tym:

- § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 16.500,00 zł (rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubiec - 16.500,00 zł)

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 32.329.823,20 zł

- plan przychodów 8.365.660,67 zł, razem plan dochodów i przychodów: 40.695.483,87 zł

- plan wydatków 40.695.483,87 zł

- plan rozchodów 0,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 40.695.483,87 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR II/4/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Damian Kiszka
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:30
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Finansowo-Budżetowy
  odwiedzin: 147
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×