Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
  2. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2019.
  4. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
  6. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA