Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Leśnica.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA