Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśnica w 2019 roku.

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.

12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2018 rok

a. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej;

b. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

c. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej;

d. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

e. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

15. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

17. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                   Wiceprzewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

             /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA