Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Otwarcie sesji.

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r.

3. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Leśnicy dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej".

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2018 roku.

11. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

13. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

15. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

Projekty uchwał

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA