Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Otwarcie sesji.

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r.

3. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Leśnica.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2019.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

8. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Leśnica.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA