Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

14. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA