Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 – 2023


WYBORY  ŁAWNIKÓW  NA  KADENCJĘ  2020 – 2023


Informuje się, że Rada Miejska w Leśnicy najpóźniej do końca października 2019 roku zgodnie z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Liczba wybieranych przez Radę ławników na kadencję lat 2020 – 2023 została określona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, które ustaliło wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 

Ławnikiem może zostać ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

    co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI  NIE MOGĄ BYĆ:
 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

    sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem     

    przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATURY NA  ŁAWNIKA
 

Kandydatów na ławnika zgłaszają Radzie Miejskiej w Leśnicy:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

    przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących

    stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA KANDYDATA  NA  ŁAWNIKA
 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w pokoju nr 102 oraz na stronie internetowej Urzędu www. lesnica.pl.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu. Termin zgłaszania upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel.: 077 4639850.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA

NA  ŁAWNIKA


1. Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, 

    że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

    zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej

    opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak

    przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za

    wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika),

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu

    osobistego. 

Dokumenty wymienione w podpunktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokument w tym zakresie powinny być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

PDFWYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020.pdf
PDFKarta złoszenia.pdf
DOCXKarta złoszenia.docx
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA