Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Leśnica na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leśnicy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA