Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Leśnica w 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawanie nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

9. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA