Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA


Leśnica, 2020-01-14

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.145.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym na 2020 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 24 stycznia 2020 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz                  

                   Łukasz Jastrzembski

PDFOGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych - upowszechnianie kultury fizycznej.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA