Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Otwarcie sesji

 

a. stwierdzenie quorum

 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

 

14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

 

15. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

16. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

 

17. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 

19.Zamknięcie sesji.

 

                                                                                             

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                  Rady Miejskiej w Leśnicy

 

                                                                                                        /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA