Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. SKARG I WNIOSKÓW KAŻDEJ Z GMIN


 ZMCR.2110.1.2013

Ogłoszenie nr 1/2013
z dnia 11.02.2013r.
 
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin.
 
1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

 

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa,
4. nieposzlakowana opinia,
5. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin oraz minimum 2 lata pracy,
6. wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 

1)      znajomość przepisów z zakresu:
a)      ustawy o odpadach,
b)      kodeksu postępowania administracyjnego,
c)      ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2)      biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3)      umiejętność pracy w zespole, systematyczność, terminowość
4)      komunikatywność
5)      prawo jazdy kat. B.
6)      mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki odpadami.
 
3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 

1. Przyjmowanie skarg i wniosków (pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu) od właścicieli nieruchomości każdej z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, dotyczących systemu gospodarki odpadami.
2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków mieszkańców każdej z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, dotyczących systemu gospodarki odpadami.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowością ich załatwiania przez odpowiednie wydziały organizacyjne Związku.
4. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 
5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 

a. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
b. list motywacyjny,
c. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a) wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych, innych świadectw zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 1 ppkt 5 i 6 niniejszego ogłoszenia),
b) staż pracy (np. świadectwa pracy),
c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
d. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia informacji o swojej osobie z Krajowego Rejestru Karnego),
e. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia.
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,
dla potrzeb procesu naboru na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
f. komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region”uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.
 
6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 

a.  ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin” w Biurze Związku Międzygminnego Czysty Region” osobiście
w sekretariacie (I piętro) przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu w godz. 800 ‑ 1500 lub pocztą na adres Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle w terminie do dnia …………… roku
Oferty pracy, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
b.  postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
c.  po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie na stronie podmiotowej związku Międzygminnego „Czysty Region” – www.czystyregion.bip-e.pl w menu „Ogłoszenia o naborze” upowszechniona zostanie informacja o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Informacji o przebiegu postępowania udziela Zwolik Anna tel. 077/ 446 11 49 email .
 
7. Informacja o wyniku naboru:

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.czystyregion.bip-e.pl,
 
8. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy

 

  1. miejsce pracy: Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
  2. obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień
    w miesięcznym okresie rozliczeniowym;
  3. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający
    3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
  4. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

 

9. Inne informacje.

 

  1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
  2. osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
 
Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
 
Grzegorz Chudomięt (-)

PDFOgłoszenie o naborze.pdf

PDFOświadczenie.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA