Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2011.02.10:INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU


Gmina Leśnica jest beneficjentem projektu konkursowego pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom., nr POKL.09.01.01-16-020/10 realizowanego przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w okresie od 01.02.2011 do 31.12.2011 r.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 27 stycznia 2011 r.
            W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla wychowanków przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica: wydłużenie czasu pracy przedszkoli czynnych 5 godzin, zajęcia logopedyczne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczno-techniczne, nauka pływania dla 5-6 latków; utworzony zostanie dodatkowy oddział w przedszkolu w Leśnicy oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna tychże przedszkoli. Całości towarzyszyć będą wycieczki rozwijające kompetencje kluczowe oraz festyny dla wszystkich mieszkańców gminy.
Dodatkowe informacje nt. realizacji projektu można uzyskać w Naszych placówkach przedszkolnych, Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy oraz na stronie internetowej projektu.
 
Informacje sporządziła: Agnieszka Nowak
Data: 04.02.2011 r.
 
 
 „Człowiek- najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA